Årsmøtet 2017

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 2. Nov 2017

Årsmøte Bodø Friidrettsklubb

arrangeres onsdag 22. mars kl. 19:00

Sted: Kantina Fylkeshuset

Innkalling til årsmøte 2017 i Bodø Friidrettsklubb Det innkalles med dette til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb. Møtet arrangeres onsdag 22. mars KL. 19:00 Sted: Kantina, Fylkeshuset

DSC_0027

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,

må sendes til styret innen 8. mars,

elektronisk til post@bodofriidrett.no

 

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle Bodø Friidrettsklubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Bodø Friidrettsklubbs regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift. 8. Vedta Bodø Friidrettsklubbs budsjett. 9. Behandle Bodø Friidrettsklubbs organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder b) Nestleder c) 5 styremedlem og 3 varamedlem d) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

e) To revisorer. f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Deltakelse, stemmerett og valgbarhet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15år, vært medlem av Bodø Friidrettsklubb i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.