BFIK Kontrollkomite

Valgt på årsmøtet 2023:

Medlem:

Erlend Duesund

Synnøve Dalmo Tollåli

Varamedlem:

Lars Moe


NIF's Forslag til Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med [navn på idrettslaget]s økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at [navn på idrettslaget]s midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av [årsmøtet/tinget]. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for [navn på idrettslaget]s drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere [navn på idrettslaget]s finansielle stilling, forvaltning og drift. 

[Beskrivelse av kontrollkomiteens arbeid i perioden, møtevirksomhet etc.]

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra [navn på [navn på idrettslaget]s administrasjon og fra [navn på organisasjonsleddet]s engasjerte revisor. Styrets årsberetning for [årstall] og det styrebehandlede årsregnskapet for [årstall] er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for [årstall].

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. 

[Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap: /Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.] 

Kontrollkomiteen [anbefaler/anbefaler ikke] at styrets beretning og [navn på idrettslaget]s årsregnskap for 2019 godkjennes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens vurdering av [navn på idrettslaget]s finansielle stilling, forvaltning og drift.

[Redegjørelse for vurderingen]

Konklusjon

 

[Sted og dato]

 

______________                                                                                           ______________

[Navn]                                                                                                                [Navn]

 

[Samtlige medlemmer av Kontrollkomiteen skal signere. Dersom det er valgt flere enn to medlemmer settes det inn flere felt for signaturer]

[Dokumentet er utarbeidet av NIF, sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

for eventuell ny versjon av dokumentet.]