Protokoll fra årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb 2022

Avholdt torsdag 10.mars 2022 kl 18 I Mørkvedhallen/Kantina

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 Det var 15 over 15 år til stede. 

Det ble orientert om at kun medlemmer med betalt medlemskontingent kunne stemme.

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Velge dirigent

 Vedtak: Gunnar Pedersen ble valgt

Sak 3: Velge protokollfører

Vedtak: Kristin Hunstad ble valgt

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak: Ann-Heidi Pettersen og Henrik Aakesen ble valgt

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent

 Sak 6: Godkjenne innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

Sak 7: Godkjenne sakslisten

Vedtak: Sakslisten ble godkjent

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning 2021

Dirigenten gikk gjennom årsberetninga punktvis.

Følgende hadde ordet: Gunnar Pedersen, Hans P Ludvigsen, Dagfinn Røsberg,

Erik Dundas, Torleiv Hansen. Det ble minnet om at alle som har fylt 13 år

skal løse lisens for å kunne delta på trening og stevner.

Vedtak: Årsberetninga ble godkjent med følgende merknader:

 Årstall på side 11 korrigeres til deltakelse i UM 2021 i Trondheim og under Lagserien 

skal det stå at vi i 2021 endte på 15 plass.

Sak 9: Behandle a. Klubbens regnskap

b. Styrets økonomiske beretning

c. Kontrollutvalgets beretning 

Kontrollutvalgets beretning ble lagt fram på årsmøtet og lest av Gunnar Pedersen

Følgende hadde ellers ordet i saken: Gunnar Pedersen, Erik Dundas,

Hans P. Ludvigsen

Vedtak: Regnskap 2021 og styrets økonomiske beretning ble godkjent

Sak 10: Behandle saker som framgår av godkjent sakslistea)

Prosjekt nytt målhus og flytting av det gamleHans P. Ludvigsen ga en utfyllende kommentar til saksframlegget.

Vedtak:

Årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb 2022 tar redegjørelsen fra styret til orientering, og gir styret fullmakt til å jobbe videre med realiseringen prosjektet. Årsmøtet forutsetter at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte så snart en endelig skisse til finansieringsløsning er klar og før arbeidet startes opp.

b) NM junior 2024Hans P. Ludvigsen ga en utfyllende kommentar til saksframlegget. Vedtak:

Årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb 2022 tar redegjørelsene fra styret til orientering.

 c) Friidrettshall/flerbrukshall:

Erik Dundas ga en utfyllende kommentar til saksframlegget og redegjorde bl.a om avtalen som er inngått med FK Bodø/Glimt i forbindelse med deres arbeid med nytt stadionprosjekt. 

Det er i gang en mulighetstudie for å se om en friidrettshall/flerbrukshall kan innpasses i prosjektet. En avklaring ventes til sommeren.

Følgende hadde ellers ordet i saken: Hans P Ludvigsen, Erik Dundas, Kristin Hunstad, Dagfinn Røsberg

Vedtak:

Årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb 2022 tar redegjørelsene fra styret til orientering.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Styret foreslo ingen endringer i satsene

Vedtak: Godkjent

Sak 12: Vedta klubbens budsjett

Styret presenterte et budsjettforslag med en inntektsramme på kr 464.000,-

og en utgiftsramme på kr 417.000,-, dvs et forventet overskudd på kr 47.000,-.

 Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Pedersen, Hans P Ludvigsen

 Vedtak: Budsjettet for 2022 vedtatt.

ak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan

Styret hadde ingen forslag til endringer av organisasjonsplan

Vedtak: Til orientering

Sak 14: Valg

Valgkomiteen ved leder Kristin Hunstad la fram flg innstilling:

Styret Leder: Erik Dundas gjenvalg

Nestleder: Hans Petter Ludvigsen gjenvalg

Styremedlem: Eirik Svare gjenvalg

Styremedlem: Ann-Heidi Pettersen gjenvalg

Styremedlem: Gunnar Pedersen gjenvalg

Styremedlem: August Larem Svare gjenvalg

Styremedlem: Stine Juven ny

1. varamedlem: Anne Britt Norø gjenvalg

2. varamedlem: Jonas Hakvåg Hanssen gjenvalg

Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon

Styret får fullmakt til å supplere styret når noen faller fra på grunn av studier og flytting. Kontrollutvalg:

Medlem: Erlend Duesund gjenvalg

Medlem: Synnøve Dalmo Tollåli gjenvalg

Varamedlem: Lars Moe gjenvalg

Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomite:

Styret la fram flg forslag til valgkomité:

Leder Kristin Hunstad gjenvalg

Medlem:

Medlem:

Varamedlem:

Vedtak: Kristin Hunstad ble valgt til leder.

Styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen.


 

Kristin Hunstad           Ann-Heidi Pettersen      Henrik Aakesen