Innkalling til Årsmøte 2018

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 3. Feb 2018

Innkalling til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb 

Styret innkaller herved til klubbens årsmøte 2018 som avholdes

torsdag 22. mars kl. 19:00 i Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18.

 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 8. mars, elektronisk til post@bodofriidrett.no

 Vedlagt følger forslag til saksliste og Årsberetning øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer innviteres til årsmøtet 2018.

Det serveres pizza og drikke som kaffe og mineralvann. 

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad er leder av valgkomiteen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret

Gunnar Pedersen

Leder

 

Til medlemmene

Bodø 15.03.2018

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1. mars 2018 som avholdes

 

onsdag 22. mars kl. 19:00 i auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18.

 

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakslisten

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning 2017

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6: Behandle forslag

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg:

a. Styreleder

b. Nestleder

c. 5 styremedlemmer

d. 2 varamedlemmer

e. Aktives representant

f. Vara for aktives representant

g. Valg av to revisorer

h. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

i. Valg av valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

 

Styret skal ved konstituering oppnevne ett medlem / tillitsvalgt som blir ansvarlig for barneidretten. Styret oppnevner samtidig ett medlem med ansvar for innkreving av politiattester.

 

Deltakelse, stemmerett og valgbarhet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt. 


På de neste sider følger årsmøtedokumentene.

 

   

ÅRSMELDING 2017

 


 


 

 

Styret:

Etter klubbens årsmøte 22. mars 2017 besto styret av følgende tillitsvalgte:

 

Leder:               Gunnar Pedersen

Nestleder:         Rikke Lünell, ny

Styremedlem:   Trond Mellerud

Styremedlem:   Eirik Svare

Styremedlem:   Erlend Duesund, ny

Styremedlem:   Eirik Hanssen, ny

Ungdomsrepr.:  Ingrid Mellerud, ny

Varamedlem     Thor Helge Steinlein, ny

Varamedlem     Marita Rønninghaug

Årsmøtet vedtok at Casey Diggs kunne tiltre styret som trenernes representant ved behov.

 

Revisor:          Lars Moe

Revisor:          Anniken Peters

Vararevisor:   Sverre Skår.

 

Valgkomite.

Leder:            Kristin Hunstad

Medlem:         Synnøve D. Tollåli

Medlem:         Inger Brunvær

 

Ansvarlig politiattester.

Styret har oppnevnt Kristin Hunstad.

Alle idrettslag plikter å innhente politiattester fra personer som har eller får tillits-/ansvarsforhold (trenere) overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styret er pliktig i henhold til idrettens egne lovnormer å oppnevne en person med vara som er ansvarlig for å håndtere ordningen.

 

Medlemsregister, hjemmeside og regnskap

Dagfinn Røsberg har hatt oppgaven med medlemsregisteret, utsending av medlemskontingent og aktivitetsavgift, samt oppdatering av klubbens hjemmeside på www.bodofriidrett.no

Gunnar Pedersen har hatt oppgaven med regnskap, foreta inn- og utbetalinger, samt håndtere alle regnskapsbilag.

 

Klubbens hederspris / æresmedlemsskap

Det ble ikke delt ut hederspris i 2017.

 

Annen representasjon:

Gunnar Pedersen ble i 2017 valgt til leder av Nordland Friidrettskrets. I styret sitter også Casey Diggs og Inger Mellerud, sistnevnte vara som ungdomsrepresentant

Kristin Hunstad var valg som leder av dommerkomiteen og valgkomiteen i friidrettskretsen.

Eline Lebesby Markussen ble oppnevnt som medlem av forbundets ungdomskomite, men valgt å fratre utvalget.

 

Gunnar Pedersen har representert klubben på møter i Bodø Idrettsråd og i møter i Nordland Idrettskrets.

Om styrets arbeid

Ved konstituering fikk Marita Rønninghaug videreført sitt ansvar med å bestille reiser/overnattinger for våre utøvere og trenere som skal delta ved stevner/arrangementer utenbys. Eirik Svare videreførte også ansvaret med å være bindeleddet mellom styret og trenerne, bl.a. til å invitere til møter med trenerne ut fra behov. I tillegg har Eirik kommet mer inn i arbeidet med SportsAdmin, legge inn nye stevner, samt gjennomføring av disse elektronisk sammen med Dagfinn Røsberg, Sverre Skar og Hans P. Ludvigsen.

Trond Mellerud og Gunnar Pedersen fikk i oppgave å videreføre arbeidet med anleggsutviklingen, da sammen med Bodø Ishockeyklubb gjennom et fellesprosjekt for ishall/flerbrukshall/friidrettshall på Mørkved.

 

Sittende styre har i beretningsåret gjennomført 9 styremøter. Av aktuelle saker nevnes:

 

 • Klargjøring for stevner innendørs i Nordlandshallen.
 • Fastsetting av møteprogram 2017/årsmøte og forberedelser til dette.
 • Status om arbeidet med flerbrukshall/friidrettshall og ishall.
 • Deltakelse til UM-2017 i Bergen.
 • Forsikringsordninger for klubben.
 • Anskaffelse av telt til bruk ved stevner (samlingspunkt).
 • Kurs i bruken av elektronisk utstyr til arrangementer/stevner.
 • Om TINE-stafetten 2017 og samarbeidet med Bodin VGS.
 • Den økonomiske situasjonen og sponsoravtaler.
 • Samarbeidet med Sportshuset Bodø AS, Sport 1 og klubbens kolleksjon, og eventuelt få vurdert en ny leverandør.
 • Om friidrettskretsen tilskuddsordninger til klubben for utøvernes deltakelser i stevner mm.
 • Forholdet ved Mørkvedlia idrettspark ved at sykkelklubben er tildelt treningstimer.
 • Om igangsetting av idrettsleker/sommerskole som rekrutteringstiltak fom august.
 • Klubben overtar ansvaret med gjennomføring av friidrettsdelen ved Barnas Idrettsdag.
 • Nødvendige avklaringer og innkjøp i forbindelse med SpareBank 1 lekene.
 • Nødvendige avklaringer og innkjøp i forbindelse med Barents Summer Games 2017.
 • Tilsetting av Jostein Kvikstad som sportslig leder.
 • Inngåelse av avtale med Coop for innkjøp av varer til stevner.
 • Om deltakelse til Kompetansehelga 2017 i regi av Nordland Friidrettskrets.
 • Honorering og dekning av utgifter til trenerne
 • Retningslinjer for trenerne
 • Treningstider og stevnetidspunkt
 • Approberte stevner for 2018
 • Fastsetting av aktivitetsavgifter fra og med 2018.
 • Om anskaffelse av nytt verktøy til fornying av vår hjemmeside, samt til medlemsregistrering og utsending av medlemskontingenter og aktivitetsavgifter.
 • Om arbeidet med ny klubbkolleksjon fra Trimtex.
 • Oppnevning av to grupper med ansvar for ny kolleksjon og inntektsgivende tiltk.
 • Oppmerksomhet til våre trenere som ikke har fast honorering.

 

Fritak fra styreverv.

På høsten ba styremedlem Eirik Hanssen og hans varamedlem Thor Helge Steinlein seg fritatt fra sine tillagte oppgaver, bl.a. som materialforvaltere. Oppgaven ble i første omgang løst ved at Lisa Bratland trådte til. Dette resulterte i færre hender til å bistå ved enkelte av de løpende oppgaver som ligger hos styret.

 

Sommerskole / friidrettsskole

Styret vedtok og gjenoppta tilbudet om sommerskole som et rekrutteringstiltak til klubben. Styret innså at dette ville være et år hvor en skaffe seg erfaring til kommende år. Tross sen publisering så var det 33 barn i alderen 6 til 11 år med. Sommerskolen ble gjennomført ut fra opplegg fra forbundet og med egne utøvere som Malin, Ingrid, Henrik, Astrid og Milla på en glimrende måte. Perioder med dårlig vær resulterte at det ble en god del benyttelse av Mørkvedhallen og kafeen. Det ble kjøpt ferdigmat og frukt, noe som det første året ga merkostnader. Tilbakemeldingene fra barna og deres foresatt var veldig positive, og det ble lagt ned et godt grunnlagsarbeid for senere års oppfølginger.

 

Barnas Idrettsdag

Styret vedtok at klubben selv skulle stå for presentasjonen og gjennomføring av friidrettsdelen under Barnas Idrettsdag i Nordlandshallen sist høst. Fra tidligere så har elever ved idrettslinja ved Bodin vgs gjennomført tilbudet, men opphørte nå ved at flere av klubbens utøvere sto for dette. Også dette ga klubben innsikt og erfaringer og ser fram til kommende arrangementer med våre flotte ungdom.

 

Medlemsbevegelsen

Manglende direkte oppfølging overfor klubbens utøvere i treningssituasjonen har resultert i at ikke alle har blitt tilmeldt klubben på riktig tidspunkt, noe som har resultert i manglende kontingent- og treningsavgiftsinnbetaling. En registrerer likevel en tilgang blant de yngste grupper, men frafall som tidligere år blant ungdom og støttemedlemmer. Styret er opptatt av at rekrutteringsarbeidet skal fortsette med forskjellige aktiviteter.

Ved årsslutt så hadde klubben dette medlemsantall:

 

Aktive medlemmer    49 gutter         35 jenter         total    84

Støttemedlemmer       43 menn          16 kvinner      total    59

Total                           92                    51                               143

 

Økonomi

Om den økonomiske situasjonen som henvises det til den orientering som vil bli gitt under gjennomgangen av regnskapet for 2017 på årsmøtet.

     Leder har håndtert alle økonomiske transaksjoner, også ansvaret og dialogen overfor hovedsponsor, SpareBank 1 Nord Norge. Det har blitt arbeidet for at klubben innrettet seg i tråd med regelverket for behandling av utbetalinger ved at leder klargjorde for utbetalinger, og nestleder skulle godkjenne/gjennomføre denne. Denne ordning ble iverksatt først i 2018.

     Leder har klargjort alle transaksjonsbilag for regnskapsføring som fra 2017 har blitt utøver av vårt sponsorfirma EVER. Avtalen videreføres for de kommende år.

    Foruten håndpenger ved betaling av salgsvarer i kafeen ved Mørkved Idrettspark, låner klubben kafeens betalingsterminal. I tillegg har klubben anskaffet egen Vipps med nr. 12252.

 

 

Honorering av trenere

Styret har videreført Retningslinjer og honorering for trenerne, et dokument som synliggjør de forventninger som styret har til trenerne, samt hvordan klubben honorerer og/eller dekker trenernes tidsforbruk og utgifter. I tillegg avklart klubbens delaktighet økonomisk når utøvere skal delta på arrangementer utenbys.

 

Sponsorer

Det tre-årlige tilskuddet fra Sparebank fondet gikk ut i 2017, men gjenstår med to tilskudd fra SpareBank 1 på til sammen kr. 50 000 fram til og med 2018. Foruten Grasrotandelen som for 2017 har gitt kr.           , så har avtalen med Sportshuset Bodø AS, Sport 1 og Craft til en produktverdi på kr. 5 000 som er blitt benyttet til gavekort til våre (foreldre)trenere som ikke blir honorert. Nytt samarbeidspartner er bildekkrabatt til våre medlemmer hos VIANOR AS som gir 5% rabatt ved kjøp og tilsvarende tilskudd til klubben.

 

 

Om data og elektroniske systemer

Dagfinn Røsberg har positivt videreførte håndteringen av klubbens hjemmeside. Parallelt med denne info-tjenesten så har trenerne videreført Facebook-gruppene for å kommunisere med sine utøvere og foresatte. Også informasjon fra styret blir enkelte ganger kanalisert denne vei.

Klubben har investert i nytt elektronisk system – Idretten Online som både ivaretar klubbens hjemmeside, medlemsregisteret og krav av medlemskontingent og aktivitetsavgift. Systemet selv følger opp de som ikke innbetaler fortløpende. Systemet er utviklet i nært samarbeid med Norges Idrettsforbund.

 

I forkant av siste høst større konkurranser så ble det investert i nytt datautstyr til målhuset for å sikre for gode gjennomføringer, ikke minst for å ivareta resultatservicen. Investeringskostnadene på om lag kr. 10 000 fikk vi refundert fra Bodø kommune som del av utstyrspakken til Barents Summer Games 2017.

 

Barents Summer Games 2017.

Som representant for friidretten i Nord Norge var klubben tildelt arrangementsansvaret for friidretten, som var en av 14 sommeridretter som ble gjennomført i september i Bodø. Men en god gjennomføring uka før med SpareBank 1 lekene, så var grunnlaget lagt for BSG 2017. Og med god deltakelse, da med unntak av Russland som var utesteng av den internasjonale friidrettsbevegelse, så kom klubben godt ute av dette. Dette skyldes ikke minst det arbeid som ble lagt ned i forkant av, og under arrangementet av Hans P. Ludvigsen som stevneansvarlig.

Sammen med Bodø Idrettsråd og de øvrige idretter, så var det stor møteaktivitet for å sikre en god gjennomføring. 128 deltakere fra Norge, Sverige og Finland, samt 16 para-deltakere fra de samme land + Russland deltok i stevnet. Beklageligvis så ble BSG 2017 gjennomført samme helg som UM ble gjennomført i Bergen, noe som resulterte i at mange av de beste utøvere fra Norge valgte å delta der. Klubben ble tildelt gode ord for veldig godt gjennomført arrangement, gjennom et diplom fra Norges Idrettsforbund.

 

Tilsetting av sportslig leder.

De senere års nedgang i representasjon fra klubben til deltakelse i ungdomslekene for 13 – 14 åringer var en indikasjon på at breddearbeidet i friidretten måtte styrkes. Og samtidig for å styrke den faglig forståelsen for friidretten i styret, og for å styrke den sportslige utvikling overfor våre trenere på yngste nivå og klubbens utøver, vedtok styret i midten av september,

og som en forsøksordning, å tilsette Jostein Kvikstad i en 20% stilling som sportslig ansvarlig i klubben.

Denne forsterkning medførte samtidig til at avtalene med trenerne Casey Diggs og Tarek Johnson opphørte. Jostein påtok seg samtidig å ivareta trenerfunksjonen for flere av års-gruppene, da sammen med noen av klubbens utøvere som har påtatt seg oppgaver overfor våre yngste grupper.

 

Medlemskontingent / Aktivitetsavgift:

Medlemskontingenten i BFIK er kr 200,-. Aktivitetsavgift:

Treningsavgiften er på mellom kr 1.250,- og kr. 3.000,-.

Aktivitetsavgift          00 – 10år - kr. 1.250,-

11 – 13år – kr. 1.750,-

14 – 15år – kr. 2.250,-

16 – 17år – kr. 2.250,-

18 – 19år – kr. 2.250,-

20 – 22år – kr. 2.250,-

23 – 34år – kr. 2.250,-

Satsningsgruppe -  kr. 3.000,-

 

Startkontingent stevner:

Klubben dekker startkontingenten for alle stevner de aktive deltar på. Om utøver ikke møter på stevner de har meldt seg på, vil startkontingent bli belastet den enkelte utøver. Det er gratis å delta på BFIK’s egne stevner.

Friidrettskortet / Forsikring / Lisens:

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem i BFIK, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i Idrettsforbundet. Fra og med 13 år må alle utøvere ha Friidrettskortet(Lisens). Lisens er nødvendig både for forsikring og for å få delta på og reise til/fra trening og stevner. Informasjon på www.friidrett.no/friidrettskortet.

Styret/kontaktinfo:

Leder i BFIK: Gunnar Pedersen.

Kontakt:

Send oss mail på post@bodofriidrett.no Ytterligere informasjon finner du på vår nettside: www.bodofriidrett.no

 

Bodø friidrettsklubb tilbyr trening for syv grupper som innbefatter også gruppe for styrke og spenst.

Klubben har et bredt aktivitetstilbud til klubbens medlemmer. Totalt med 7 treningsgrupper. Disse trener fra 1-5 økter i uka.

 

Trenerressursene

Malin Rønninghaug – Rekruttgruppa

Ingrid Mellerud – rekrutt og gruppe 10-13 år.

Tarek Johnson – gruppen 12 – 13 år (Fram til september)

Casey Diggs – Fra 14 år og oppover (Fram til september)

Magnus Glad Thorshaug – fra gruppen 14 år og oppover

Jostein Kvikstad Fra 10 år og oppover (Fra september)

Tesfayohannes Mesfn Fisehatsion- Mellomdistansegruppa

Bjørn Jarle Willassen – Mellomdistansegruppa

Linda Evjen – Kast

Kristin Hunstad – Kast

Øystein Bjørbæk – Kast

Flere av klubbens ungdom har gjort en utmerket arbeid som instruktører i gjennomføringen av friidrettsskolen og tilbudet ved Barnas Idrettsdag.

 

Stevner:

Årets største stevne i Bodø var Sparebank1lekene. I tillegg ble det avholdt 4 kretsstevner i Nordlandshallen og 6 stevner på Mørkved Idrettspark. Klubbens utøvere deltok på stevner i Meløy og på Sortland samt utover fylkets grenser som Festspill Lekene i Harstad, Veidekkelekene på Lillehammer og Jr. NM i Harstad.

Alle medlemmer av klubben kan delta ved stevner, - utøvere 10 år og yngre som rekrutter, og utøvere 11 år og eldre med registrerte resultater.

 

TINE stafetten

Nærmere 1600 skoleungdommer fra 30 skoler deltok i det 24. arrangement av TINE stafetten for Salten på Mørkvedlia Idrettspark. Med heiagjengen så var det omkring 4000 skole-ungdommer på banen. På landbasis møttes over 107 000 elever på til sammen 230 idrettsarenaer for å løpe, juble og heie og kåre den beste heiagjengen. Takket være god innsats fra elever ved Bodin videregående skole og andre frivillige var vi i stand til igjen å skape en gøyal dag med fokus på bevegelse og sunt kosthold. Beklageligvis så var det 3-4 skoler for sene til å melde seg på denne gangen.

Premieringen er å få T-skjorte og være deltaker. Også beste heiagjeng fra 6-7 klasse samt 8-9 klasse blir premiert.  

 

SpareBank 1 Lekene 2017

SpareBank 1 Lekene 2017 ble arrangert for 41. gang. Foruten klubbens 28 utøver, deltok vel og i hovedsak 90 tilreisende utøvere som fordelt på ca. 700 enkelt øvelser med mange fine resultater.

En god omsetning av en flott betjening i kaféen gir klubben en god inntjening. Som tidligere år så fikk vi leid universitetet til overnattingsted, samt til sosialt samvær på lørdags kveld der Nordland Friidrettskrets inviterte på pizza-kveld. Samtidig presenterte de utøvere som skulle representere Nordland under årets ungdomsleker på Stjørdal.

 

Resultater

For resultater vises det til hjemmesiden www.bodofriidrett.no og til forbundets hjemmeside

https://www.friidrett.no/aktivitet/resultater/soketterresultater/

 

Torkel Bjørbæk trekker vi spesielt fra ut fra hans merittliste. Under Nordisk JR mesterskap i Umeå støtet han kula til 15,14m. Tidligere på sommeren hadde Torkel kastet diskosen 50,75m under klubbens kretsstevne i Bodø. Disse resultater gjør at Torkel har det lengste støt og kast blant landets 18 åringer innenfor de to øvelser i 2017. Ved større andre stevner deltok Torkel i UM i Bergen og i JR NM i Harstad (Resultatene innhentes nå).

En må samtidig berømme Torkels far, Øystein Bjørbæk for hanns oppfølging av sin sønn som prestere slik han gjør.

 

 

Deltakelse i Lerøylekene for 13 og 14. åringer

Fra klubben deltok Milla Thorshaug, Astrid Johannesen Westlund, August Larem Svare, Karl Reinvik og Kristian årnvik.

Av totalt 30 utøvere fra Nordland så kan en merke seg at klubbens andel i 2017 er falt til kun fem.

Deltakelse ved UM 2017, Fana stadion i Bergen.

Klubben var der representert ved Amalie Evjen Olsen, Malin Gram Rønninghaug, Henrik Lünell Alstadhaug, Esten Slaatsveen Kringhaug, Andreas Peters Fuglstad og Torkel Bjørbæk. Reiseleder var Linda Evjen

 

Kurs og treningssamlinger

I regi av Nordland friidrettskrets har det blitt avholdt to treningssamlinger. I februar deltok 10 utøvere på Steinkjer i den flotte friidrettshallen. På høsten ble det gjennomført samling i Nordlandshallen med vel 10 utøvere fra vår klubb. Samtidig hadde kretsen kurs for kretsstartere der Ole Bernt Skarstein deltok og kurs om arrangementsgjennomføring ved bruk av data der Hans P. Ludvigsen, Eirik Svare og Gunnar Pedersen deltok fra vår klubb.

Et dommerkurs ble avsluttet i løpet av våren med 5 deltakere.

 

Idrettsdag

Klubben har profilert friidretten over flere år ved dette arrangementet, men da med instruktører fra idrettslinja ved Bodin videregående skole (elever). Klubben bør se dette arrangementet som positivt med tanke på rekruttering, slik at det fra neste år skal være klubbens utøvere som stiller som instruktører. Arrangementet gir en inntekt på kr. 4.000.

 

 

Prosjekt Friidretts- fleridrettshall og ishall på Mørkvedlia Idrettspark.

Klubben har igangsatt arbeidet med å legge fram et prosjekt som bør videreutvikles sammen med kommunen, fylkeskommunen og idretten ved Mørkvedlia Idrettsplass oppe ved den gamle grusbanen i vest. Sammen på «laget» er ishockeyen ut fra deres ønsker å få bygget en ishall, en hall som passer godt inne i konseptet. Prosjektet ble presentert overfor Bodø Idrettsråd, senere oversendt til kommunene som del av arbeidet med ny arealplan i byen. Det er viktig at arbeidet med dette intensiveres i det kommende året.

 

Ny klubbkolleksjon

Ved at avtalen med Craft gikk ut ved årsskifte, ble det igangsatt et arbeid for å få fram en ny kolleksjon som tilfredsstiller utøvernes krav og til en lavere kostnad. Dagfinn Røsberg har her vært primus motor og sammen med leverandøren, friidrettsspesialisten Trimtex, klart å framskaffe trenings- og konkurranseklær som allerede til våren kan levers. For å sikre produktet, så har det vært nedsatt en gruppe som har samarbeidet om å få en god kolleksjon.

Kolleksjonen tar seg veldig godt ut med motivet Børvasstindene slik den fremstår mesteparten av året – i vintermotiv. Utøver kan bestille draktene på nett og varen blir sendt i posten.

 

En skal merke seg at klubbdrakten kan ha maksimalt 6 sponsorlogoer. I tillegg kommer produktlogo. Norges Friidrettsforbund har plikt til å påse at utøverne benytter reglementert og godkjent klubbdrakt. Klubbene skal påse at deres utøvere benytter reglementert og godkjent klubbdrakt nasjonalt, der SpareBank 1 lekene er på nasjonalt nivå. Klubbens regler er at våre utøvere skal bruke klubbdrakten når de deltar ved større stevner som utøver for klubben.

 

  Sluttord fra styret

Fokuset for styret i 2017 har vært rekruttering. Dette ved igjen å starte opp med friidrettsskole, samt å være aktiv til stede ved Barnas Idrettsdag. Klubben ble også promotert på City Nord i forkant av Barents Summer Games 2017. Dette har resultert i nye innmeldinger til klubben.

    Videre har klubben vært opptatt av kvaliteten med hensyn til klubbens aktiviteter på den sportslige side. Styret valgte i september i tilsette Jostein Kvikstad i en delt stilling i kombinasjon med treneroppgaver. Dette skal sikre både utøverne, men også styret for en styrking av den kompetanse som er nødvendig for å utvikle klubben videre.

     Det er gjort grep for å utvikle hjemmesiden og medlemsregistreringen elektronisk ved å invester i nytt elektronisk system som er beskrevet tidligere å årsberetningen.

    Videre ble det igangsatt arbeid med å få på plass ny klubbkolleksjon som skal være leveringsklar til våren 2018.Eksisterende kolleksjon hadde sine svake sider, og kostbar i anskaffelse. Derfor synes det som at det produkt som nå blir presentert har flott utforming, og billigere i anskaffelse.

    Styret har ikke klart å følge opp medlemmene og utøvere med hensyn til tilstedeværelse, at de er innmeldt og betalt treningsavgifter. Men for å sikre for bedre tilgang på økonomi for å dekke klubbens faste utgifter, og for samtidig å opprettholde den policy som klubben har hatt overfor utøver og trenere ved deltakelse i stevner utenbys, så valgte styret og øke kontingenten og treningsavgiften fra og med 2018. Likevel registrer vi at det fortsatt er rimelig å drive med friidrett, sett i forhold til andre idrettsgrener i Bodø.

   Styret oppfatter at vi er på vei til å gjøre klubben bedre på flere områder, og ønsker det nye styret lykke til med å videreføre dette arbeidet.

 

 

 

 

____________________                   ____________________             ___________________

Gunnar Pedersen                               Rikke Lünell                               Trond Mellerud

leder                                                   nestleder                                      styremedlem

 

 

____________________                   ____________________            ____________________

Eirik Svare                                         Erlend Duesund                          Ingrid Mellerud

styremedlem                                    styremedlem                               styremedlem / ungdomsrep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.