Valgkomite BFIK 2021:

Oppnevnt på årsmøte 2021:

Rolle
Navn
LederKristin Hunstad
Medlem Oppnevnes av styret
Medlem Oppnevnes av styret
Vara Oppnevnes av styret

NIFs Retningslinjer valgkomite

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før. Ref lovnorm for idrettslag  § 13.

Litt om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov:

 • For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst
  èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag
 • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for idrettslag. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
 • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. Ref.§2.4 i NIFs lov.
 • For andre begrensninger se loven.

Forarbeid:

Start med arbeidet i god tid – min. 6 måneder før årsmøte

Vær orientert og oppdatert

 • Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål
 • Sørg for å bli holdt orientert gjennom året. Be om å få tilsendt referater, nyhetsbrev og/ eller annen aktuell informasjon
 • Ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden

 Lag en fremdriftsplan

 • Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min.3-6 måneder før årsmøte
 • Hva og hvordan skal arbeidet utføres.  Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på årsmøte. Dette finnes det en oversikt over i klubbens lover. Finn ut hvem som er på valg av disse
 • Deleger oppgaver til alle i komiteen.

 Kartlegging:

 • Ta kontakt med alle som er på valg
 • Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se forslag
 • Send ut et spørreskjema til de som er på valg
 • Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med personen. Men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste valgkomite har med seg historikken
 • Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.

 Rekruttering:

 • Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med.
 • Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i samtale med kandidater.
 • Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig
 • Legg vekt på at det gir glede og er sosialt
 • Fortell av vedkommende er viktig for klubben  p.g.a sin kompetanse, engasjement…….

 

Ikke si ” det er ikke noe å gjøre”

 Presentasjon på årsmøte:

 • Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiter og utvalg; både de som skal velges på årsmøte (regulert i klubbens lover), og de som skal fortsette. Se forslag
 • Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.
 • Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene blir foreslått.
 • Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven.
 • Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte kandidatene

 Ny valgkomite:

 • Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)
 • Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen.