LOV FOR BODØ FRIIDRETTSKLUBB

Stiftet 18. desember 1982

Sist endret på styremøte 5. desember 2019

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1       Formål

(1)        Bodø Friidrettsklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,          
           fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1)       Bodø Friidrettsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)       Bodø Friidrettsklubb er medlem av Norges Friidrettsforbund.

(3)       Bodø Friidrettsklubb er medlem av NIF gjennom Nordland Idrettskrets og er tilsluttet Bodø Idrettsråd.

(4)       Bodø Friidrettsklubb skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av                  hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3       Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i Bodø Friidrettsklubb må vedkommende:  

  1. Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)       Styret i Bodø Friidrettsklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med
           bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
           Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan
           omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)       Medlemskap i Bodø Friidrettsklubb er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)       Medlemmet plikter å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)       Bodø Friidrettsklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder
           kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)        a) Styret i Bodø Friidrettsklubb kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal    
            vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet
             samt informere om klageadgang

            b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å    
            være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter                 avholdes innen én måned.

            c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal  
            sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes
            klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)        Bodø Friidrettsklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

II. TILLITSVALGTE 

§ 4       Kjønnsfordeling

(1)        Bodø Friidrettsklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved
            valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn
            være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
           valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det
            velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling
            til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité
            mv. er valgt/oppnevnt.            

(3)        Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)       For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
           organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Bodø Friidrettsklubb i minst én måned og ha gjort opp sine
           økonomiske forpliktelser til klubben.

(2)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor,
           utvalg som ilegger sanksjoner.  

(3)       Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir
           påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4)       Forslagsrett:

           a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb.

           b)  Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.           

           c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt  arbeidsområde, og dets representant(er) har
           forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)       Møte- og talerett:

           a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1)       Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

           a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

           b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.      

(2)       En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller
           overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
           gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)       En arbeidstaker i Bodø Friidrettsklubb kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
           organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

  § 7     Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)        Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Bodø Friidrettsklubb som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til
            styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med
            vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
            styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
            tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i
           overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
           representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.      

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8       Inhabilitet

(1)        En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Bodø Friidrettsklubb er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
            avgjørelse:

            a)  når vedkommende selv er part i saken,

            b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

            c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

            d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et  organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part
             i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant
           annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som
           vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til    
           saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte
           gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår            spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med    
           mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god
           tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
           innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille,             eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)        Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte      
            stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig      
           behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne
           kunne kommunisere med hverandre.

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe
           annet i den enkelte sak. 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1)        Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart framgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)       Bodø Friidrettsklubb er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal      
           undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom klubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

 

(2)        Bodø Friidrettsklubb skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem
            millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette
            etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

            a)      Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele klubbens aktivitet. Dersom klubben                      er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

            b)      Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

            c)      Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier. 

            d)      Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter
                     regnskapsårets slutt.

            e)      Bankkonti skal være knyttet til Bodø Friidrettsklubb, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle
                     utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)       Bodø Fridrettsklubb skal ha underslagsforsikring.

§ 12     Budsjett 

(1)       På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets
           arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør framkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13    Utlån og garanti

Bodø Friidrettsklubb kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14     Årsmøtet

(1)        Årsmøtet er Bodø Friidrettsklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved  
            kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens
            internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det framgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
            Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige
            saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er
            lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)       Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at
           årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal
           velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller
           sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle klubbens årsberetning.

9.         Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta klubbens budsjett.

13.       Behandle klubbens organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

           a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 3 varamedlemmer.

           b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

           c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
              representantene.

          d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

          e) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17     Stemmegivning på årsmøtet

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen              representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som               ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater               som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)        Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder                 ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer                 enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest             stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

(1)        Ekstraordinært årsmøte i Bodø Friidrettsklubb innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:

            a)       vedtak av klubbens styre eller årsmøte,

            b)      vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

            c)       skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av klubbens stemmeberettigede medlemmer.

(2)        Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal framgå               av innkallingen.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av                styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til                
           minimumsdeltakelse.

(4)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det              
            ekstraordinære årsmøtet.

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av      
            saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

§ 20     Idrettslagets styre

(1)        Bodø Friidrettsklubb ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)       Styret skal blant annet:

           a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

           b)  Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede                  organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig          
           økonomistyring.

           c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

           d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

           e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

           f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21      Kontrollutvalg

(1)        Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

            a)  Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

            b)  Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
            bevilgninger og økonomiske rammer.

            c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

            d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre klubben har engasjert revisor. I så               fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
            nødvendig.

(2)        Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22     Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23     Grupper

(1)       Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med              årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

 

(2)       Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

            a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til                                     gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater
                        fra gruppen.

            b)         Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet                             innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til          
                        hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.  

            c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

            d)         Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24     Lovendring

 

(1)        Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer                 så snart de er vedtatt av styret.

(2)        Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Bodø Friidrettsklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og               krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar        
            lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs
            regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)        Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)       Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre                      måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er klubben oppløst uten                          påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om    
           oppløsning.

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund                  og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)       Ved utmelding tilfaller Bodø Friidrettsklubbs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til              disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av      
           idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte              for behandling av saken.