Valgkomite BFIK 2020:

Oppnevnt på årsmøte 2020:

Leder:      Kristin Hunstad

Medlem:  oppnevnes av styret

Medlem:  oppnevnes av styret

Vara:        oppnevnes av styret


NIF,s Retningslinjer valgkomite


 
Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før. Ref lovnorm for idrettslag  § 13.

Litt om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov:

 • For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst
  èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag
 • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for idrettslag. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
 • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. Ref. §2.4 i NIFs lov.
 • For andre begrensninger se loven.

Forarbeid:

Start med arbeidet i god tid – min. 6 måneder før årsmøte

Vær orientert og oppdatert

 • Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål
 • Sørg for å bli holdt orientert gjennom året. Be om å få tilsendt referater, nyhetsbrev og/ eller annen aktuell informasjon
 • Ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden

 Lag en fremdriftsplan

 • Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min.3-6 måneder før årsmøte
 • Hva og hvordan skal arbeidet utføres.  Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på årsmøte. Dette finnes det en oversikt over i klubbens lover. Finn ut hvem som er på valg av disse
 • Deleger oppgaver til alle i komiteen.

 Kartlegging:

 • Ta kontakt med alle som er på valg
 • Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se forslag
 • Send ut et spørreskjema til de som er på valg
 • Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med personen. Men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste valgkomite har med seg historikken
 • Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.

 Rekruttering:

 • Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med.
 • Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i samtale med kandidater.
 • Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig
 • Legg vekt på at det gir glede og er sosialt
 • Fortell av vedkommende er viktig for klubben  p.g.a sin kompetanse, engasjement…….

 

Ikke si ” det er ikke noe å gjøre”

 Presentasjon på årsmøte:

 • Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiter og utvalg; både de som skal velges på årsmøte (regulert i klubbens lover), og de som skal fortsette. Se forslag
 • Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.
 • Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene blir foreslått.
 • Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven.
 • Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte kandidatene

 Ny valgkomite:

 • Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)
 • Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen.

 FORSLAG: SPØRRESKJEMA FOR VALGKOMITEEN

 Navn:

Epost:

Mobil:

 Tillitsverv – funksjon:

 Hvor lenge har du vært tillitsvalgt:

 Ønsker /Ønsker ikke gjenvalg for neste periode (stryk det som ikke passer)

 Fortell litt om hvorfor du ønsker/ikke ønsker å fortsette:

 Eventuelt om du ønsker andre oppgaver, hvilke og hvorfor

 Andre ting du har lyst å kommentere:

 

__________________________________________________________________________________

 

Skjema bes returnert til valgkomiteen innen 1 november

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline