Protokoll fra årsmøte i Bodø Friidrettsklubb

 

Avholdt kl. 18.00 onsdag 27. februar 2020 i Central Atrium, Dronningens gt. 18, Bodø

 

Sak 1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

 Det var 25 frammøtte, uten at det ble telt opp hvor mange stemmeberettigete, men orientert at kun medlemmer med betalt kontingent kunne stemme. 

 Vedtak: Tatt til orientering

 Sak 2.  Velge dirigent.

             Vedtak: Børge Einvik ble valgt til dirigent.

 Sak 3.  Velge protokollfører.

             Vedtak: Gunnar Pedersen ble valgt.

 Sak 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 Vedtak: Dagfinn Røsberg og Torleiv Hansen ble valgt.

 Sak 5.  Godkjenne innkallingen.

             Vedtak: Innkallingen godkjent.

 Sak 6. Godkjenne sakslisten.

             Vedtak: Sakslisten ble godkjent,

 Sak 7.  Godkjenne forretningsorden.

 Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

 Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.

Dirigenten gjennomgikk beretningen punktvis. Følgende hadde ordet: Hans P. Ludvigsen, Dagfinn Røsberg, Gunnar Pedersen, Rikke Lünell og Erlend Duesund.

 

Det ble minnet om at alle som har fylt 13 år skal løse lisens for å kunne delta i trening og på stevner. Resultat av utøvere uten lisens blir strøket av den sentrale statistikken.

Bør minne på utøverne om dette.

Orienteringer om Nytt målhus og Friidrettshall ble utsatt til egen sak senere i møtet.

Styret ble anmodet om å se på praksisen ved innkjøp av klubbkolleksjonen,

             Vedtak: Den framlagte årsmelding ble godkjent. 

  

Sak 9.  Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning og revisjonsberetning.

Gunnar Pedersen orienterte om det fremlagte regnskap og svarte på spørsmål, også om hvorfor enkelte poster kan variere mellom enkelte år, som offentlig tilskudd, husleie og halleier. Det ble reagert på den store kostnaden det er ved å leie styrkerommet i Nordlandshallen.

 Avslutningsvis ble revisjonsberetningen framlagt.

 Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 10. Behandle forslag og saker.

 Godkjenning av retningslinjer for tildeling av hederstegn.

  1. Ny lov for Bodø Friidrettsklubb (Orienteringssak)
  2. Bygging av nytt målhus med lager 
  3. Prosjektering av friidrettshall

 

Til orienteringene hadde følgende ordet: Hans P. Ludvigsen, Dagfinn Røsberg, Anniken Peters, 

Børge Ervik og Gunnar Pedersen.

 Etter en gjennomgang og orienteringer om overnevnte punkter ble det gjort følgende vedtak:

          

  1. Årsmøtet 2020 gir sin tilslutning til det arbeidet som er iverksatt med å prosjektere et kombinert lager og målhus til erstatning for det eksisterende målhuset. Dersom det i løpet av 2020 foreligger et ferdig prosjektutkast med forslag til finansiering, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte for å gjøre vedtak om eventuell realisering av prosjektet.
  2. Bodø Friidrettsklubb tar initiativ overfor Bodø kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere om realisering av en friidrettshall med flerbruksmuligheter i løpet av en 3-årsperiode. Styret gis fullmakt til å oppnevne klubbens representant(er) i et slikt utredningsarbeid. 
  3. I første halvdel av 2020 skal det etableres en liste over strategisk viktige anlegg rundt om i landet. Alle særforbund og idrettskretser kan foreslå anlegg som skal være en del av en vedtatt anleggsstrategi i det aktuelle organisasjonsleddet.

Bodø Friidrettsklubb foreslår overfor Norges Friidrettsforbund (og Nordland Idrettskrets) at en friidrettshall i Bodø bør med på en slik liste.

  1. Årsmøtet 2020 ber det nye styret i BFIK om å prioritere en økt satsing på å rekruttere flere barn og ungdom til friidretten, og å satse på kompetanseheving for trenere og instruktører i klubben.

I tillegg fikk styret i oppgave å oppnevne leder til hederstegnkomiteen.

 

Sak 11. Fastsette medlemskontingent

 Vedtak: 

  1. Kontingenten for 2020 ble fastsatt til kr. 200 for alle medlemmer - både aktive og støttemedlemmer.
  2. Aktivitetsavgiften endres ikke.

  

Sak 12.  Styrets forslag til budsjett for 2020

 Vedtak: Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

             Klubbens organisasjonsplan ble ikke framlagt til behandling.

 

Sak 14. Valg

 Vedtak: Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling og følgende ble valgt

Leder             Børge Einvik               Gjenvalg

Nestleder        Hans P. Ludvigsen     Gjenvalg 

Styremedlem Rikke Lünell               Gjenvalg

                        Eirik Svare                  Gjenvalg

                        Ann Heidi Pettersen   Ny                                                       

                        Erik Eken                   Ny

                        Sebastian Hegreberg   Opprykk fra varamedlem                   

Vara                Anne Britt Norø         Ny

                        Gunnar Pedersen        Tidligere styremedlem

                        Erlend Duesund         Tidligere styremedlem

  Kontrollutvalg: Lars Moe og Synnøve Dalmo Tollåli Gjenvalg

Varamedlem: Sverre Skår Gjenvalg

 Politiattester: Kristin Hunstad og Eirik Svare (vara)

  Valg av valgkomite:  Kristin Hunstad (leder). Styret gis fullmakt til å oppnevne medlem og varamedlem til valgkomiteen.


 
 

------------------------------------------------                        ---------------------------------------------------

Dagfinn Røsberg                                                       Torleiv Hansen                                   

 

 

 

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline